MDM & Data Quality

MDM


 • Actualment a les empreses conviuen diferents aplicacions, fonts de dades internes i externes, sistemes big data, etc. Aquesta  diversitat de sistemes provoca que es disposi de dades incompletes i / o inconsistents emmagatzemats en els diferents sistemes pel que és complicat garantir l'homogeneïtat de les dades crítiques per a l'organització (clients, productes, ...)

 • A partir d'aquesta situació sorgeix el concepte de MDM, que pretén ordenar, classificar i ajudar-nos en el disseny correcte de la estrategía de dades de l'empresa, definint uns procediments de normalització, assegurament de la qualitat, regles de negoci, ... que ens facilitin aquestes tasques.

 • Bàsicament es tracta de  gestionar les dades crítiques de l'empresa en uns fitxers mestres (master files) que seran utilitzades com l'únic punt de referència comú per a tots els sistemes, aplicacions i departaments de l'organització. Es tracta de poder assegurar que els mestres, són consistents al llarg de tota l'organització.

 • A Stratebi utilitzem plataformes de codi obert especialitzades per a la implementació i gestió de tot el procés MDM, facilitant la recollida, identificació, assignació, filtrat, qualitat de la dada, consolidació, persistència i distribució de les dades. 

 • Aquests sistemes permeten agrupar totes les dades mestres de l'organització en un "hub" centralitzat i proporcionen les eines necessàries per garantir la integració d'aquestes dades mestres en els diferents sistemes de l'organització.
 • Data Quality

 • El concepte de Data Quality està totalment relacionat amb  la gestió de dades mestres.


  En Stratebi som especialistes en assegurar la neteja i qualitat de les dades, mitjançant l'ús de potents solucions ETL i Data Quality.

  • - Som experts en integrar tot tipus de fonts de dades; transaccionals, no estructurades, externes ... creant models consistents en l'organització.
  • - Integrar dades diverses, dispersos i amb formats heterogenis en un model comú adequat al negoci.
  • - Disposar de dades nets, consolidats i actualitzats, és la clau per de la construcció i ús d'un Sistema Business Intelligence.
Ejemplo de MDM y Data Quality
La integració i qualitat de dades és un dels treballs més habituals que realitzem. Stratebi ha realitzat projectes d'aquest tipus en grans empreses com
Equifax, BBVA, Yell..

Ejemplos

Ejemplo de MDM y Data Quality Ejemplo de MDM y Data Quality

Ejemplo de MDM y Data Quality

Data Quality amb Pentaho